4 odinvl : s
(odinal) : (s ← 'th)
서수 : 기수에 s를 붙임

number : 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
[Wvldrisi] : [tes] [bvs] [dis] [pos] [yvs] [fos] [ses] [has] [zis] [tens]
(English) : (first) (second) (third) (4th) (5th) (6th) (7th) (8th) (9th) (10th)
(Korean) : (첫째) (둘째) (셋째) (넷째) (다섯째) (여섯째) (일곱째) (여덜째) (아홉째) (열째)
number : 11s 22s 33s 44s 55s 66s 77s 88s 99s 100s
[Wvldrisi] : [tentes] [bvnbvs] [dindis] [ponpos] [yvnyvs] [fonfos] [senses] [hanhas] [zinzis] [tels]
(English) : (11th) (22th) 33th (44th) (55th) (66th) (77th) (88th) (99th) (100th)
(Korean) : (열한째) (스물두째) (서른세째) (마흔네째) (쉰다섯째) (예순여섯째) (일흔일곱째) (여든여덜째) (아흔아홉째) (백째)


1s
: tes
(first)
(첫째)
2s
: bvs
(second)
(둘째)
3s
: dis
(third)
(셋째)
4s
: pos
(4th)
(넷째)
5s
: yvs
(5th)
(다섯째)
6s
: fos
(6th)
(여섯째)
7s
: ses
(7th)
(일곱째)
8s
: has
(8th)
(여덜째)
9s
: zis
(9th)
(아홉째)
10s
: tens
(10th)
(열째)


11s
: tentes
(11th)
(열한째)
12s
: tenbvs
(12th)
(열두째)
13s
: tendis
(13th)
(열셋째)
14s
: tenpos
(14th)
(열넷째)
15s
: tenyvs
(15th)
(열다섯째)
16s
: tenfos
(16th)
(열여섯째)
17s
: tenses
(17th)
(열일곱째)
18s
: tenhas
(18th)
(열여덜째)
19s
: tenzis
(19th)
(열아홉째)
20s
: bvns
(20th)
(스물째)


22s
: bvnbvs
(22th)
(스물둘째)
33s
: dindis
(33th)
(서른셋째)
44s
: ponpos
(44th)
(마흔넷째)
50s
: yvns
(50th)
(쉰째)
55s
: yvnyvs
(55th)
(쉰다섯째)
66s
: fonfos
(66th)
(예순여섯째)
77s
: senses
(77th)
(일흔일곱째)
88s
: hanhas
(88th)
(여든여덜째)
99s
: zinzis
(99th)
(아흔아홉째)
100s
: tels
(100th)
(백째)

trains_up.gif wvldbod