4 odinvl : s
(odinal) : (s ← th)
서수 : 기수에 s를 붙임

number : 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s 8s 9s 10s
[Wvldrisi] : [tes] [tus] [sus] [pos] [pas] [sis] [ses] [hes] [nas] [tens]
(English) : (first) (second) (third) (4th) (5th) (6th) (7th) (8th) (9th) (10th)
(Korean) : (첫체) (둘체) (셋체) (넷체) (다섯체) (여섯체) (일곱체) (여덜체) (아홉체) (열체)
number : 11s 12s 13s 14s 15s 16s 17s 18s 19s 20s
[Wvldrisi] : [tentes] [tentus] [tensus] [tenpos] [tenpas] [tensis] [tenses] [tenhes] [tennas] [tuns]
(English) : (11th) (12th) (13th) (14th) (15th) (16th) (17th) (18th) (19th) (20th)
(Korean) : (열한체) (열둘체) (열셋체) (열넷체) (열다섯체) (열여섯체) (열일곱체) (열여덜체) (열아홉체) (스물체)
number : 21s 22s 33s 44s 55s 66s 77s 88s 99s 100s
[Wvldrisi] : [tuntes] [tuntus] [sunsus] [ponpos] [panpas] [sinsis] [senses] [henhes] [nannas] [tels]
(English) : (21th) (22th) (33th) (44th) (55th) (66th) (77th) (88th) (99th) (100th)
(Korean) : (스물한체) (스물둘체) (서른셋체) (마흔넷체) (쉰다섯체) (예순여섯체) (일흔일곱체) (여든여덜체) (아흔아홉체) (벡체)


1s
: [tes]
(first)
(첫체)
2s
: [tus]
(second)
(둘체)
3s
: [sus]
(third)
(셋체)
4s
: [pos]
(4th)
(넷체)
5s
: [pas]
(5th)
(다섯체)
6s
: [sis]
(6th)
(여섯체)
7s
: [ses]
(7th)
(일곱체)
8s
: [hes]
(8th)
(여덜체)
9s
: [nas]
(9th)
(아홉체)
10s
: [tens]
(10th)
(열체)

trains_up.gif wvldbod


11s
: [tentes]
(11th)
(열한체)
12s
: [tentus]
(12th)
(열두체)
13s
: [tensus]
(13th)
(열셋체)
14s
: [tenpos]
(14th)
(열넷체)
15s
: [tenpas]
(15th)
(열다섯체)
16s
: [tensis]
(16th)
(열여섯체)
17s
: [tenses]
(17th)
(열일곱체)
18s
: [tenhes]
(18th)
(열여덜체)
19s
: [tennas]
(19th)
(열아홉체)
20s
: [tuns]
(20th)
(스물체)

trains_up.gif wvldbod


21s
: [tuntes]
(21th)
(스물한체)
22s
: [tuntus]
(22th)
(스물둘체)
33s
: [sunsus]
(33th)
(서른셋체)
44s
: [ponpos]
(44th)
(마흔넷체)
55s
: [panpas]
(55th)
(쉰다섯체)
66s
: [sinsis]
(66th)
(예순여섯체)
77s
: [senses]
(77th)
(일흔일곱체)
88s
: [henhes]
(88th)
(여든여덜체)
99s
: [nannas]
(99th)
(아흔아홉체)
100s
: [tels]
(100th)
(벡체)

trains_up.gif wvldbod