3 dinvl
(dinal)
기수

dinvl : [0 ~ 1,000]
(dinal) : [te ~ mv]
기수 : (영 ~ 천)

dinvl : [0 ~ 1,000]
(dinal) : [te ~ mv]
기수 : (영 ~ 천)

1 t 2 b 3 d 4 p 5 y 6 f 7 s 8 h 9 z 10 tn
[te] [bv] [di] [po] [yv] [fo] [se] [ha] [zi] [ten]
(테) (버) (디) (포) (여) (초) (세) (하) (지) (텐)
(one) (two) (three) (four) (five) (six) (seven) (eight) (nine) (ten)
(일) (이) (삼) (사) (오) (육) (칠) (팔) (구) (십)
11 tt 12 tb 13 td 14 tp 15 ty 16 tf 17 ts 18 th 19 tz 20 bn
[tente] [tenbv] [tendi] [tenpo] [tenyv] [tenfo] [tense] [tenha] [tenzi] [bvn]
[텐테] [텐버] [텐디] [텐포] [텐여] [텐초] [텐세] [텐하] [텐지] [번]
(eleven) (twelve) (thirteen) (fourteen) (fifteen) (sixteen) (seventeen) (eighteen) (nineteen) (twenty)
(십일) (십이) (십삼) (십사) (십오) (십육) (십칠) (십팔) (십구) (이십)
21 bt 22 bb 23 bd 24 bp 25 by 26 bf 27 bs 28 bh 29 bz 30 dn
[bvnte] [bvnbv] [bvndi] [bvnpo] [bvnyv] [bvnfo] [bvnse] [bvnha] [bvnzi] [din]
[번테] [번버] [번디] [번포] [번여] [번초] [번세] [번하] [번지] [딘]
(twenty-one) (twenty-two) (twenty-three) (twenty-four) (twenty-five) (twenty-six) (twenty-seven) (twenty-eight) (twenty-nine) (thirty)
(이십일) (이십이) (이십삼) (이십사) (이십오) (이십육) (이십칠) (이십팔) (이십구) (삼십)
31 dt 32 db 33 dd 34 dp 35 dy 36 df 37 ds 38 dh 39 dz 40 pn
[dinte] [dinbv] [dindi] [dinpo] [dinyv] [dinfo] [dinse] [dinha] [dinzi] [pon]
[딘테] [딘버] [딘디] [딘포] [딘여] [딘초] [딘세] [딘하] [딘지] [폰]
(thirty-one) (thirty-two) (thirty-three) (thirty-four) (thirty-five) (thirty-six) (thirty-seven) (thirty-eight) (thirty-nine) (forty)
(삼십일) (삼십이) (삼십삼) (삼십사) (삼십오) (삼십육) (삼십칠) (삼십팔) (삼십구) (사십)
41 pt 42 pb 43 pd 44 pp 45 py 46 pf 47 ps 48 ph 49 pz 50 yn
[ponte] [ponbv] [pondi] [ponpo] [ponyv] [ponfo] [ponse] [ponha] [ponzi] [yvn]
[폰테] [폰버] [폰디] [폰포] [폰여] [폰초] [폰세] [폰하] [폰지] [연]
(forty-one) (forty-two) (forty-three) (forty-four) (forty-five) (forty-six) (forty-seven) (forty-eight) (forty-nine) (fifty)
(사십일) (사십이) (사십삼) (사십사) (사십오) (사십육) (사십칠) (사십팔) (사십구) (오십)
51 yt 52 yb 53 yd 54 yp 55 yy 56 yf 57 ys 58 yh 59 yz 60 fn
[yvnte] [yvnbv] [yvndi] [yvnpo] [yvnyv] [yvnfo] [yvnse] [yvnha] [yvnzi] [fon]
[연테] [연버] [연디] [연포] [연여] [연초] [연세] [연하] [연지] [촌]
(fifty-one) (fifty-two) (fifty-three) (fifty-four) (fifty-five) (fifty-six) (fifty-seven) (fifty-eight) (fifty-nine) (sixty)
(오십일) (오십이) (오십삼) (오십사) (오십오) (오십육) (오십칠) (오십팔) (오십구) (육십)
61 ft 62 fb 63 fd 64 fp 65 fy 66 ff 67 fs 68 fh 69 fz 70 sn
[fonte] [fonbv] [fondi] [fonpo] [fonyv] [fonfo] [fonse] [fonha] [fonzi] [sen]
[촌테] [촌버] [촌디] [촌포] [촌여] [촌초] [촌세] [촌하] [촌지] [센]
(sixty-one) (sixty-two) (sixty-three) (sixty-four) (sixty-five) (sixty-six) (sixty-seven) (sixty-eight) (sixty-nine) (seventy)
(육십일) (육십이) (육십삼) (육십사) (육십오) (육십육) (육십칠) (육십팔) (육십구) (칠십)
71 st 72 sb 73 sd 74 sp 75 sy 76 sf 77 ss 78 sh 79 sz 80 hn
[sente] [senbv] [sendi] [senpo] [senyv] [senfo] [sense] [senha] [senzi] [han]
[센테] [센버] [센디] [센포] [센여] [센초] [센세] [센하] [센지] [한]
(seventy-one) (seventy-two) (seventy-three) (seventy-four) (seventy-five) (seventy-six) (seventy-seven) (seventy-eight) (seventy-nine) (eighty)
(칠십일) (칠십이) (칠십삼) (칠십사) (칠십오) (칠십육) (칠십칠) (칠십팔) (칠십구) (팔십)
81 ht 82 hb 83 hd 84 hp 85 hy 86 hf 87 hs 88 hh 89 hz 90 zn
[hante] [hanbv] [handi] [hanpo] [hanyv] [hanfo] [hanse] [hanha] [hanzi] [zin]
[한테] [한버] [한디] [한포] [한여] [한초] [한세] [한하] [한지] [진]
(eighty-one) (eighty-two) (eighty-three) (eighty-four) (eighty-five) (eighty-six) (eighty-seven) (eighty-eight) (eighty-nine) (ninety)
(팔십일) (팔십이) (팔십삼) (팔십사) (팔십오) (팔십육) (팔십칠) (팔십팔) (팔십구) (구십)
91 zt 92 zb 93 zd 94 zp 95 zy 96 zf 97 zs 98 zh 99 zz 100 tnn
[zinte] [zinbv] [zindi] [zinpo] [zinyv] [zinco] [zinse] [zinha] [zinzi] [tel]
[진테] [진버] [진디] [진포] [진여] [진초] [진세] [진하] [진지] [텔]
(ninety-one) (ninety-two) (ninety-three) (ninety-four) (ninety-five) (ninety-six) (ninety-seven) (ninety-eight) (ninety-nine) (hundred)
(구십일) (구십이) (구십삼) (구십사) (구십오) (구십육) (구십칠) (구십팔) (구십구) (백)
101 tnt 102 tnb
[telte] [telbv]
[텔테] [텔버]
(one hundred and one) (one hundred and two)
(백일) (백이)
103 104 tnd tnp [teldi] [telpo] [텔디] [텔포] (one hundred and three) (one hundred and four) (백삼) (백사) 105 106 tny tnf [telyv] [telfo] [텔여] [텔초] (one hundred and five) (one hundred and six) (백오) (백육) 107 108 tns tnh [telse] [telha] [텔세] [텔하] (one hundred and seven) (one hundred and eight) (백칠) (백팔) 109 110 tnz ttn [telzi] [telten] [텔지] [텔텐] (one hundred and nine) (one hundred and ten) (백구) (백십)

 

111 112 ttt ttb [teltente] [teltenbv] [텔텐테] [텔텐버] (one hundred and eleven) (one hundred and twelve) (백십일) (백십이) 113 114 ttd ttp [teltendi] [teltenpo] [텔텐디] [텔텐포] (one hundred and thirteen) (one hundred and fourteen) (백십삼) (백십사)
115 116 tty ttf [teltenyu] [teltenfo] [텔텐유] [텔텐초] (one hundred and fifteen) (one hundred and sixteen) (백십오) (백십육) 117 118 tth ttp [teltenha] [teltenpi] [텔텐하] [텔텐피] (one hundred and seventeen) (one hundred and eighteen) (백십칠) (백십팔) 119 120 ttc tbn [teltencu] [telbvn] [텔텐구] [텔번] (one hundred and nineteen) (one hundred and twenty) (백십구) (백이십) 121 122 tbt tbb [telbvnte] [telbvnbv] [텔번테] [텔번버] (one hundred and twenty-one) (one hundred and twenty-two) (백이십일) (백이십이) 123 124 tbs tbd [telbvnsa] [telbvndo] [텔번사] [텔번도] (one hundred and twenty-three) (one hundred and twenty-four) (백이십삼) (백이십사) 125 126 tby tbf [telbvnyu] [telbvnfo] [텔번유] [텔번초] (one hundred and twenty-five) (one hundred and twenty-six) (백이십오) (백이십육) 127 128 tbh tbp [telbvnha] [telbvnpi] [텔번하] [텔번피] (one hundred and twenty-seven) (one hundred and twenty-eight) (백이십칠) (백이십팔) 129 130 tbc tsn [telbvncu] [telsan] [텔번구] [텔산] (one hundred and twenty-nine) (one hundred and thirty) (백이십구) (백삼십) 139 140 tsc tdn [telsancu] [teldon] [텔산구] [텔돈] (one hundred and thirty-nine) (one hundred and forty) (백삼십구) (백사십) 149 150 tdc tyn [teldoncu] [telyun] [텔돈구] [텔윤] (one hundred and forty-nine) (one hundred and fifty) (백사십구) (백오십) 159 160 tyc tfn [telyuncu] [telfon] [텔윤구] [텔촌] (one hundred and fifty-nine) (one hundred and sixty) (백오십구) (백육십) 169 170 tfc thn [telfoncu] [telhan] [텔촌구] [텔한] (one hundred and sixty-nine) (one hundred and seventy) (백육십구) (백칠십) 179 180 thc tpn [telhancu] [telpin] [텔한구] [텔핀] (one hundred and seventy-nine) (one hundred and eighty) (백칠십구) (백팔십) 189 190 tpc tcn [telpincu] [telcun] [텔핀구] [텔군] (one hundred and eighty-nine) (one hundred and ninety) (백팔십구) (백구십) 199 200 tcc bnn [telcuncu] [bvl] [텔군구] [벌] (one hundred and ninety-nine) (two hundred) (백구십구) (이백) 201 202 bnt bnb [bvlte] [bvlbv] [벌테] [벌버] (two hundred and one) (two hundred and two) (이백일) (이백이) 221 222 bbt bbb [bvlbvnte] [bvlbvnbv] [벌번테] [벌번버] (two hundred and twenty-one) (two hundred and twenty-two) (이백이십일) (이백이십이) 299 300 bcc snn [bvlcuncu] [sal] [벌군구] [살] (two hundred and ninety-nine) (three hundred) (이백구십구) (삼백) 301 302 snt snb [salte] [salbv] [살테] [살버] (three hundred and one) (three hundred and two) (삼백일) (삼백이) 303 304 sns snd [salsa] [saldo] [살사] [살도] (three hundred and three) (three hundred and four) (삼백삼) (삼백사) 333 334 sss ssd [salsansa] [salsando] [살산사] [살산도] (three hundred and thirty-three) (three hundred and thirty-four) (삽백삼십삼) (삼백삼십사) 399 400 scc dnn [salcuncu] [dol] [살군구] [돌] (three hundred and ninety-nine) (four hundred) (삼백구십구) (사백) 401 402 dnt dnb [dolte] [dolbv] [돌테] [돌버] (four hundred and one) (four hundred and two) (사백일) (사백이) 409 410 dnc dtn [dolcu] [dolten] [돌구] [돌텐] (four hundred and nine) (four hundred and ten) (사백구) (사백십) 443 444 dds ddd [doldonsa] [doldondo] [돌돈사] [돌돈도] (four hundred and forty-three) (four hundred and forty-four) (사백사십삼) (사백사십사) 499 500 dcc ynn [dolcuncu] [yul] [돌군구] [율] (four hundred and ninety-nine) (five hundred) (사백구십구) (오백) 505 506 yny ynf [yulyu] [yulfo] [율유] [율초] (five hundred and five) (five hundred and six) (오백오) (오백육) 555 556 yyy yyf [yulyunyu] [yulyunfo] [율윤유] [율윤초] (five hundred and fifty-five) (five hundred and fifty-six) (오백오십오) (오백오십육) 599 600 ycc fnn [yulcuncu] [fol] [율군구] [촐] (five hundred and ninety-nine) (six hundred) (오백구십구) (육백) 665 666 ffy fff [folfonyu] [folfonfo] [촐촌유] [촐촌초] (six hundred and sixty-five) (six hundred and sixty-six) (육백육십오) (육백육십육) 699 700 fcc hnn [folcuncu] [hal] [촐군구] [할] (six hundred and ninety-nine) (seven hundred) (육백구십구) (칠백)

777 778
sss ssh
[selsense] [selsenha]
[셀센세] [셀센하]
(seven hundred and seventy-seven) (seven hundred and seventy-eight)
(칠백칠십칠) (칠백칠십팔)

799 800 hcc pnn [halcuncu] [pil] [할군구] [필] (seven hundred and ninety-nine) (eight hundred) (칠백구십구) (팔백) 887 888 pph ppp [pilpinha] [pilpinpi] [필핀하] [필핀피] (eight hundred and eighty-seven) (eight hundred and eighty-eight) (팔백팔십칠) (팔백팔십팔) 899 900 pcc cnn [pilcuncu] [cul] [필군구] [굴] (eight hundred and ninety-nine) (nine hundred) (팔백구십구) (구백)

999 1,000
zzz t,nnn
[zilzilzi] [mv]
[질진지] [머]
(nine hundred and ninety-nine) (thousand)
(구백구십구) (천)

trains_up.gif wvldbod

stvdi : [0 ~ 1,000]
(study) : [te ~ mv]
연구 : (영 ~ 천)


0 [ ] : [n] [ne] [네] (zero) (영) 1 [ ] : [t] [te] [테] (one) (일) 2 [ ] : [b] [bv] [버] (two) (이) 3 [ ] : [s] [sa] [사] (three) (삼) 4 [ ] : [d] [do] [도] (four) (사) 5 [ ] : [y] [yu] [유] (five) (오) 6 [ ] : [f] [fo] [초] (six) (육) 7 [ ] : [h] [ha] [하] (seven) (칠) 8 [ ] : [p] [pi] [피] (eight) (팔) 9 [ ] : [c] [cu] [구] (nine) (구) 10 [ ] : [tn] [ten] [텐] (ten) (십) 11 [ ] : [tt] [tente] [텐테] (eleven) (십일) 12 [ ] : [tb] [tenbv] [텐버] (twelve) (십이) 13 [ ] : [ts] [tensa] [텐사] (thriteen) (십삼) 14 [ ] : [td] [tendo] [텐도] (fourteen) (십사) 15 [ ] : [ty] [tenyu] [텐유] (fifteen) (십오) 16 [ ] : [tf] [tenfo] [텐초] (sixteen) (십육) 17 [ ] : [th] [tenha] [텐하] (seventeen) (십칠) 18 [ ] : [tp] [tenpi] [텐피] (eighteen) (십팔) 19 [ ] : [tc] [tencu] [텐구] (nineteen) (십구) 20 [ ] : [bn] [bvn] [번] (twenty) (이십) 21 [ ] : [bt] [bvnte] [번테] (twenty-one) (이십일) 22 bb [ ] : [bvnbv] [번버] (twenty-two) (이십이) 23 [ ] : [bs] [bvnsa] [번사] (twenty-three) (이십삼) 24 bd [ ] : [bvndo] [번도] (twenty-four) (이십사) 25 [ ] : [by] [bvnyu] [번유] (twenty-five) (이십오) 26 bf [ ] : [bvnfo] [번초] (twenty-six) (이십육) 27 [ ] : [bh] [bvnha] [번하] (twenty-seven) (이십칠) 28 bp [ ] : [bvnpi] [번피] (twenty-eight) (이십팔) 29 [ ] : [bc] [bvncu] [번구] (twenty-nine) (이십구) 30 [ ] : [sn] [san] [산] (thirty) (삼십) 31 st [ ] : [sante] [산테] (thirty-one) (삼십일) 32 [ ] : [sb] [sanbv] [산버] (thirty-two) (삼십이) 33 ss [ ] : [sansa] [산사] (thirty-three) (삼십삼) 34 [ ] : [sd] [sando] [산도] (thirty-four) (삼십사) 35 sy [ ] : [sanyu] [산유] (thirty-five) (삼십오) 36 [ ] : [sf] [sanfo] [산초] (thirty-six) (삼십육) 37 sh [ ] : [sanha] [산하] (thirty-seven) (삼십칠) 38 [ ] : [sp] [sanpi] [산피] (thirty-eight) (삼십팔) 39 sc [ ] : [sancu] [산구] (thirty-nine) (삼십구) 40 [ ] : [dn] [don] [돈] (forty) (사십) 41 dt [ ] : [donte] [돈테] (forty-one) (사십일) 42 db [ ] : [donbv] 돈버] (forty-two) (사십이) 43 ds [ ] : [donsa] [돈사] (forty-three) (사십삼) 44 dd [ ] : [dondo] [돈도] (forty-four) (사십사) 45 dy [ ] : [donyu] [돈유] (forty-five) (사십오) 46 [ ] : [df] [donfo] [돈초] (forty-six) (사십육) 47 [ ] : [dh] [donha] [돈하] (forty-seven) (사십칠) 48 [ ] : [dp] [donpi] [돈피] (forty-eight) (사십팔) 49 [ ] : [dc] [doncu] [돈구] (forty-nine) (사십구) 50 [ ] : [yn] [yun] [윤] (fifty) (오십) 51 yt [ ] : [yunte] [윤테] (fifty-one) (오십일) 52 yb [ ] : [yunbv] [윤버] (fifty-two) (오십이) 53 ys [ ] : [yunsa] [윤사] (fifty-three) (오십삼) 54 yd [ ] : [yundo] [윤도] (fifty-four) (오십사) 55 yy [ ] : [yunyu] [윤유] (fifty-five) (오십오) 56 yf [ ] : [yunfo] [윤초] (fifty-six) (오십육) 57 yh [ ] : [yunha] [윤하] (fifty-seven) (오십칠) 58 yp [ ] : [yunpi] [윤피] (fifty-eight) (오십팔) 59 yc [ ] : [yuncu] [윤구] (fifty-nine) (오십구) 60 fn [ ] : [fon] [촌] (sixty) (육십) 61 [ ] : [ft] [fonte] [촌테] (sixty-one) (육십일) 62 [ ] : [fb] [fonbv] [촌버] (sixty-two) (육십이) 63 fs [ ] : [fonsa] [촌사] (sixty-three) (육십삼) 64 fd [ ] : [fondo] [촌도] (sixty-four) (육십사) 65 [ ] : [fy] [fonyu] [촌유] (sixty-five) (육십오) 66 [ ] : [ff] [fonfo] [촌초] (sixty-six) (육십육) 67 fh [ ] : [fonha] [촌하] (sixty-seven) (육십칠) 68 fp [ ] : [fonpi] [촌피] (sixty-eight) (육십팔) 69 [ ] : [fc] [foncu] [촌구] (sixty-nine) (육십구) 70 [ ] : [hn] [han] [한] (seventy) (칠십) 71 ht [ ] : [hante] [한테] (seventy-one) (칠십일) 72 hb [ ] : [hanbv] [한버] (seventy-two) (칠십이) 73 hs [ ] : [hansa] [한사] (seventy-three) (칠십삼) 74 hd [ ] : [hando] [한도] (seventy-four) (칠십사) 75 hy [ ] : [hanyu] [한유] (seventy-five) (칠십오) 76 hf [ ] : [hanfo] [한초] (seventy-six) (칠십육) 77 hh [ ] : [hanha] [한하] (seventy-seven) (칠십칠) 78 hp [ ] : [hanpi] [한피] (seventy-eight) (칠십팔) 79 hc [ ] : [hancu] [한구] (seventy-nine) (칠십구) 80 pn [ ] : [pin] [핀] (eighty) (팔십) 81 [ ] : [pt] [pinte] [핀테] (eighty-one) (팔십일) 82 [ ] : [pb] [pinbv] [핀버] (eighty-two) (팔십이) 83 ps [ ] : [pinsa] [핀사] (eighty-three) (팔십삼) 84 pd [ ] : [pindo] [핀도] (eighty-four) (팔십사) 85 [ ] : [py] [pinyu] [핀유] (eighty-five) (팔십오) 86 [ ] : [pf] [pinfo] [핀초] (eighty-six) (팔십육) 87 ph [ ] : [pinha] [핀하] (eighty-seven) (팔십칠) 88 pp [ ] : [pinpi] [핀피] (eighty-eight) (팔십팔) 89 [ ] : [pc] [pincu] [핀구] (eighty-nine) (팔십구) 90 [ ] : [cn] [cun] [군] (ninety) (구십) 91 ct [ ] : [cunte] [군테] (ninety-one) (구십일) 92 [ ] : [cb] [cunbv] [군버] (ninety-two) (구십이) 93 cs [ ] : [cunsa] [군사] (ninety-three) (구십삼) 94 [ ] : [cd] [cundo] [군도] (ninety-four) (구십사) 95 cy [ ] : [cunyu] [군유] (ninety-five) (구십오) 96 [ ] : [cf] [cunfo] [군초] (ninety-six) (구십육) 97 ch [ ] : [cunha] [군하] (ninety-seven) (구십칠) 98 [ ] : [cp] [cunpi] [군피] (ninety-eight) (구십팔) 99 cc [ ] : [cuncu] [군구] (ninety-nine) (구십구) 100 [ ] : [tnn] [tel] [텔] (hundred) (백) 101 [ ] : [tnt] [telte] [텔테] (one hundred and one) (백일) 102 [ ] : [tnb] [telbv] [텔버] (one hundred and two) (백이) 103 tns [ ] : [telsa] [텔사] (one hundred and three) (백삼) 104 tnd [ ] : [teldo] [텔도] (one hundred and four) (백사) 105 [ ] : [tny] [telyu] [텔유] (one hundred and five) (백오) 106 tnf [ ] : [telfo] [텔초] (one hundred and six) (백육) 107 [ ] : [tnh] [telha] [텔하] (one hundred and seven) (백칠) 108 tnp [ ] : [telpi] [텔피] (one hundred and eight) (백팔) 109 [ ] : [tnc] [telcu] [텔구] (one hundred and nine) (백구) 110 ttn [ ] : [telten] [텔텐] (one hundred and ten) (백십) 111 [ ] : [ttt] [teltente] [텔텐테] (one hundred and eleven) (백십일) 112 [ ] : [ttb] [teltenbv] [텔텐버] (one hundred and twelve) (백십이) 113 [ ] : [tts] [teltensa] [텔텐사] (one hundred and thirteen) (백십삼) 114 [ ] : [ttd] [teltendo] [텔텐도] (one hundred and fourteen) (백십사) 115 [ ] : [tty] [teltenyu] [텔텐유] (one hundred and fifteen) (백십오) 116 ttf [ ] : [teltenfo] [텔텐초] (one hundred and sixteen) (백십육) 117 tth [ ] : [teltenha] [텔텐하] (one hundred and seventeen) (백십칠) 118 ttp [ ] : [teltenpi] [텔텐피] (one hundred and eighteen) (백십팔) 119 ttc [ ] : [teltencu] [텔텐구] (one hundred and nineteen) (백십구) 120 tbn [ ] : [telbvn] [텔번] (one hundred and twenty) (백이십) 121 [ ] : [tbt] [telbvnte] [텔번테] (one hundred and twenty-one) (백이십일) 122 tbb [ ] : [telbvnbv] [텔번버] (one hundred and twenty-two) (백이십이) 123 tbs [ ] : [telbvnsa] [텔번사] (one hundred and twenty-three) (백이십삼) 124 tbd [ ] : [telbvndo] [텔번도] (one hundred and twenty-four) (백이십사) [ ] : [125] tby [telbvnyu] [텔번유] (one hundred and twenty-five) (백이십오) [ ] : [126] tbf [telbvnfo] [텔번초] (one hundred and twenty-six) (백이십육) 127 [ ] : [tbh] [telbvnha] [텔번하] (one hundred and twenty-seven) (백이십칠) 128 [ ] : [tbp] [telbvnpi] [텔번피] (one hundred and twenty-eight) (백이십팔) 129 [ ] : [tbc] [telbvncu] [텔번구] (one hundred and twenty-nine) (백이십구) 130 [ ] : [tsn] [telsan] [텔산] (one hundred and thirty) (백삼십) 140 tdn [ ] : [teldon] [텔돈] (one hundred and forty) (백사십) 150 [ ] : [tyn] [telyun] [텔윤] (one hundred and fifty) (백오십) 160 tfn [ ] : [telfon] [텔촌] (one hundred and sixty) (백육십) 170 [ ] : [thn] [telhan] [텔한] (one hundred and seventy) (백칠십) 180 tpn [ ] : [telpin] [텔핀] (one hundred and eighty) (백팔십) 190 [ ] : [tcn] [telcun] [텔군] (one hundred and ninety) (백구십) 200 bnn [ ] : [bvl] [벌] (two hundred) (이백) [ ] : [201] bnt [bvlte] [벌테] (two hundred and one) (이백일) [ ] : [202] bnb [bvlbv] [벌버] (two hundred and two) (이백이) [ ] : [222] bbb [bvlbvnbv] [벌번버] (two hundred and twenty-two) (이백이십이) 300 [ ] : [snn] [sal] [살] (three hundred) (삼백) 301 [ ] : [snt] [salte] [살테] (three hundred and one) (삼백일) 302 [ ] : [snb] [salbv] [살버] (three hundred and two) (삼백이) 303 sns [ ] : [salsa] [살사] (three hundred and three) (삼백삼) 333 sss [ ] : [salsansa] [살산사] (three hundred and thirty-three) (삽백삼십삼) 400 dnn [ ] : [dol] [돌] (four hundred) (사백) [ ] : [401] dnt [dolte] [돌테] (four hundred and one) (사백일) [ ] : [410] dtn [dolten] [돌텐] (four hundred and ten) (사백십) [ ] : [444] ddd [doldondo] [돌돈도] (four hundred and forty-four) (사백사십사) 499 [ ] : [dcc] [dolcuncu] [돌군구] (four hundred and ninety-nine) (사백구십구) 500 [ ] : [ynn] [yul] [율] (five hundred) (오백) 505 [ ] : [yny] [yulyu] [율유] (five hundred and five) (오백오) 555 yyy [ ] : [yulyunyu] [율윤유] (five hundred and fifty-five) (오백오십오) 600 fnn [ ] : [fol] [촐] (six hundred) (육백) 666 fff [ ] : [folfonfo] [촐촌초] (six hundred and sixty-six) (육백육십육) [ ] : [700] hnn [hal] [할] (seven hundred) (칠백) [ ] : [777] hhh [halhanha] [할한하] (seven hundred and seventy-seven) (칠백칠십칠)

[ ] : [800]
pnn
[pil]
[필]
(eight hundred)
(팔백)

888
[ ] : [ppp]
[pilpinpi] [필핀피]
(eight hundred and eighty-eight)
(팔백팔십팔)

900
[ ] : [cnn]
[cul]
[굴]
(nine hundred)
(구백)

999
[ ] : [ccc]
[culcuncu]
[굴군구]
(nine hundred and ninety-nine)
(구백구십구)


trains_up.gif wvldbod

dinvl : [1,0000 ~ 1,000,000]
(dinal) : [mv ~ ke]
기수 : (천 ~ 백만)


1,000
t,nnn
[mv]
[머]
(thousand)
(천)

1,001
t,nnt
[temv,te]
[테머,테]
(one thousand and one)
(천일)

1,003
t,nns
[temv,sa]
[테머,사]
(one thousand and three)
(천삼)

2,222
b,bbb
[bvmv,bvlbvnbv]
[버머,벌번버]
(two thousand and two hundred twenty-two)
(이천이백이십이)

3,333
s,sss
[samv,salsansa]
[사머,살산사]
(three thousand and three hundred thirty-three)
(삼천삼백삼십삼)
5,050 y,nyn [yumv,yun] [유머,윤] (five thousand and fifty) (오천오십) 7,070 h,nhn [hamv,han] [하머,한] (seven thousand and seventy) (칠천칠십) 9,909 c,cnc [cumv,culcu] [구머,굴구] (nine thousand and nine hundred nine) (구천구백구) 9,999 c,ccc [cumv,culcuncu] [구머,굴군구] (nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구천구백구십구) 10,000 tn,nnn [tenmv] [텐머] (ten thousand) (만) 10,001 tn,nnt [tenmv,te] [텐머,테] (ten thousand and one) (만,일) 20,201 bn,bnt [bvnmv,bvlte] [번머,벌테] (twenty thousand and two hundred one) (이만,이백일) 33,033 ss,nss [sansamv,sansa] [산사머,산사] (thirty three thousand and thirty-three) (삼만,삼천삼십삼) 44,222 dd,bbb [dondomv,bvlbvnbv] [돈도머,벌번버] (forty four thousand and two hundred twenty-two) (사만,사천이백이십이) 55,555 yy,yyy [yunyumv,yulyunyu] [윤유머,율윤유] (fifty five thousand and five hundred fifty-five) (오만,오천오백오십오) 66,666 ff,fff [fonfomv,folfonfo] [촌초머,촐촌초] (sixty six thousand and six hundred sixty-six) (육만,육천육백육십육) 77,789 hh,hpc [hanhamv,halpincu] [한하머,할핀구] (seventy seven thousand and seven hundred eighty-nine) (칠만,칠천칠백팔십구) 80,000 pn,nnn [pinmv] [핀머] (eighty thousand) (팔만) 99,900 cc,cnn [cuncumv,cul] [군구머,굴] (ninety nine thousand and nine hundred) (구만,구천구백) 99,999 cc,ccc [cuncumv,culcuncu] [군구머,굴군구] (ninety nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구만,구천구백구십구) 100,000 tnn,nnn [telmv] [텔머] (hundred thousand) (십만) 100,001 tnn,nnt [telmv,te] [텔머,테] (one hundred thousand and one) (십만,일) 120,002 tbn,nnb [telbvnmv,bv] [텔번머,버] (one hundred twenty thousand and two) (십이만,이) 234,567 bsd,yfh [bvlsandomv,yulfonha] [벌산도머,율촌하] (two hundred thirty four thousand and five hundred sixty-seven) (이십삼만,사천오백육십칠) 303,030 sns,nsn [salsamv,san] [살사머,산] (thirty hundred three thousand and thirty) (삼십만,삼천삼십) 432,100 dsb,tnn [dolsanbvmv,tel] [돌산버머,텔] (four hundred thirty two thousand and one hundred) (사십삼만,이천백) 543,210 yds,btn [yuldonsamv,bvlten] [율돈사머,벌텐] (five hundred forty three thousand and two hundred ten) (오십사만,삼천이백십) 678,900 fhp,cnn [folhanpimv,cul] [촐한피머,굴] (six hundred seventy eight thousand and nine hundred) (육십칠만,팔천구백) 765,432 hfy,dsb [halfonyumv,dolsanbv] [할촌유머,돌산버] (seven hundred sixty five thousand and four hundred thirty-two) (칠십육만,오천사백삼십이) 808,080 pnp,npn [pilpimv,pin] [필피머,핀] (eight hundred eight thousand and eighty) (팔십만,팔천팔십) 900,000 cnn,nnn [culmv] [굴머] (nine hundred thousand) (구십만) 999,999 ccc,ccc [culcuncumv,culcuncu] [굴군구머,굴군구] (nine hundred ninety nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구십구만,구천구백구십구)
trains_up.gif wvldbod

stvdi : [1,0000 ~ 1,000,000]
(study) : [mv ~ ke]
연구 : (천 ~ 백만)

1,000 t,nnn [ ] : [mv] [머] (thousand) (천) 1,001 t,nnt [ ] : [temv,te] [테머,테] (one thousand and one) (천일) 1,003 t,nns [ ] : [temv,sa] [테머,사] (one thousand and three) (천삼) [ ] : [2,222] b,bbb [bvmv,bvlbvnbv] [버머,벌번버] (two thousand and two hundred twenty-two) (이천이백이십이) [ ] : [3,333] s,sss [samv,salsansa] [사머,살산사] (three thousand and three hundred thirty-three) (삼천삼백삼십삼) [ ] : [5,050] y,nyn [yumv,yun] [유머,윤] (five thousand and fifty) (오천오십) 7,070 [ ] : [h,nhn] [hamv,han] [하머,한] (seven thousand and seventy) (칠천칠십) 9,909 [ ] : [c,cnc] [cumv,culcu] [구머,굴구] (nine thousand and nine hundred nine) (구천구백구) 9,999 [ ] : [c,ccc] [cumv,culcuncu] [구머,굴군구] (nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구천구백구십구) 10,000 tn,nnn [ ] : [tenmv] [텐머] (ten thousand) (만) 10,001 tn,nnt [ ] : [tenmv,te] [텐머,테] (ten thousand and one) (만,일) 20,201 bn,bnt [ ] : [bvnmv,bvlte] [번머,벌테] (twenty thousand and two hundred one) (이만,이백일) [ ] : [33,033] ss,nss [sansamv,sansa] [산사머,산사] (thirty three thousand and thirty-three) (삼만,삼천삼십삼) [ ] : [44,222] dd,bbb [dondomv,bvlbvnbv] [돈도머,벌번버] (forty four thousand and two hundred twenty-two) (사만,사천이백이십이) [ ] : [55,555] yy,yyy [yunyumv,yulyunyu] [윤유머,율윤유] (fifty five thousand and five hundred fifty-five) (오만,오천오백오십오) 66,666 [ ] : [ff,fff] [fonfomv,folfonfo] [촌초머,촐촌초] (sixty six thousand and six hundred sixty-six) (육만,육천육백육십육) 77,789 [ ] : [hh,hpc] [hanhamv,halpincu] [한하머,할핀구] (seventy seven thousand and seven hundred eighty-nine) (칠만,칠천칠백팔십구) 80,000 [ ] : [pn,nnn] [pinmv] [핀머] (eighty thousand) (팔만) 99,900 cc,cnn [ ] : [cuncumv,cul] [군구머,굴] (ninety nine thousand and nine hundred) (구만,구천구백) 99,999 cc,ccc [ ] : [cuncumv,culcuncu] [군구머,굴군구] (ninety nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구만,구천구백구십구) 100,000 tnn,nnn [ ] : [telmv] [텔머] (hundred thousand) (십만) [ ] : [100,001] tnn,nnt [telmv,te] [텔머,테] (one hundred thousand and one) (십만,일) [ ] : [120,002] tbn,nnb [telbvnmv,bv] [텔번머,버] (one hundred twenty thousand and two) (십이만,이) [ ] : [234,567] bsd,yfh [bvlsandomv,yulfonha] [벌산도머,율촌하] (two hundred thirty four thousand and five hundred sixty-seven) (이십삼만,사천오백육십칠) 303,030 [ ] : [sns,nsn] [salsamv,san] [살사머,산] (thirty hundred three thousand and thirty) (삼십만,삼천삼십) 432,100 [ ] : [dsb,tnn] [dolsanbvmv,tel] [돌산버머,텔] (four hundred thirty two thousand and one hundred) (사십삼만,이천백) 543,210 [ ] : [yds,btn] [yuldonsamv,bvlten] [율돈사머,벌텐] (five hundred forty three thousand and two hundred ten) (오십사만,삼천이백십) 678,900 fhp,cnn [ ] : [folhanpimv,cul] [촐한피머,굴] (six hundred seventy eight thousand and nine hundred) (육십칠만,팔천구백) 765,432 hfy,dsb [ ] : [halfonyumv,dolsanbv] [할촌유머,돌산버] (seven hundred sixty five thousand and four hundred thirty-two) (칠십육만,오천사백삼십이) 808,080 pnp,npn [ ] : [pilpimv,pin] [필피머,핀] (eight hundred eight thousand and eighty) (팔십만,팔천팔십) [ ] : [900,000] cnn,nnn [culmv] [굴머] (nine hundred thousand) (구십만) 999,999 [ ] : [ccc,ccc] [culcuncumv,culcuncu] [굴군구머,굴군구] (nine hundred ninety nine thousand and nine hundred ninety-nine) (구십구만,구천구백구십구)
trains_up.gif wvldbod

dinvl : [1,000,000 ~ 1,000,000,000]
(dinal) : [ke ~ cu]
기수 : (백만 ~ 십억)


1,000,000
t,nnn,nnn
[ko]
[코]
(million)
(백만)

1,000,001
t,nnn,nnt
[teko,te]
[테코,테]
(one million and one)
(백만,일)

1,234,000
t,bsd,nnn
[teko,bvlsandomv]
[테코,벌산도머]
(one million and two hundred thirty four thousand)
(백이십삼만,사천)

2,345,678
b,sdy,fhp
[bvko,saldonyumv,folhanpi]
[버코,살돈유머,촐한피]
(two million and three hundred forty five thousand and six hundred seventy-eight)
(이백삼십사만,오천육백칠십팔)

3,444,555
s,ddd,yyy
[sako,doldondomv,yulyunyu]
[사코,돌돈도머,율윤유]
(three million and four hundred forty four thousand and five hundred fifty-five)
(삼백사십사만,사천오백오십오)

4,567,080
d,yfh,npn
[doko,yulfonhamv,pin] [도코,율촌하머,핀]
(four million and five hundred sixty seven thousand and eighty)
(사백오십육만,칠천팔십)

5,543,210 y,yds,btn [yuko,yuldonsamv,bvlten] [유코,율돈사머,벌텐] (five million and five hundred forty three thousand and two hundred ten) (오백오십사만,삼천이백십) 6,789,123 f,hpc,tbs [foko,halpincumv,telbvnsa] [초코,할핀구머,텔번사] (six million and seven hundred eighty nine thousand and one hundred twenty-three) (육백칠십팔만,구천백이십삼) 7,654,320 h,fyd,sbn [hako,folyundomv,salbvn] [하코,촐윤도머,살번] (seven million and six hundred fifty four thousand and three hundred twenty) (칠백육십오만,사천삼백이십) 8,901,234 p,cnt,bsd [piko,cultemv,bvlsando] [피코,굴테머,벌산도] (eight million and nine hundred one thousand and two hundred thirty-four) (팔백구십만,천이백삼십사) 9,999,999 c,ccc,ccc [cuko,culcuncumv,culcuncu] [구코,굴군구머,굴군구] (nine million and nine hundred ninety nine thousand and nine hundred ninety nine) (구백구십구만,구천구백구십구) 10,000,000 tn,nnn,nnn [tenko] [텐코] (ten million) (천만) 11,000,123 tt,nnn,tbs [tenteko,telbvnsa] [텐테코,텔번사] (eleven million and one hundred twenty-three) (천백만,백이십삼) 22,222,222 bb,bbb,bbb [bvnbvko,bvlbvnbvmv,bvlbvnbv] [번버코,벌번버머,벌번버] (twenty two million and two hundred twenty two thousand and two hundred twenty-two) (이천이백이십이만,이천이백이십이) 33,333,333 ss,sss,sss [sansako,salsansamv,salsansa] [산사코,살산사머,살산사] (thirty three million and three hundred thirty three thousand and three hundred thirty-three) (삼천삼백삼십삼만,삼천삼백삼십삼) 34,567,890 sd,yfh,pcn [sandoko,yulfonhamv,pilcun] [산도코,율촌하머,필군] (thirty four million and five hundred sixty seven thousand and eight hundred ninety) (삼천사백오십육만,칠천팔백구십) 45,678,901 dy,fhp,cnt [donyuko,folhanpimv,culte] [돈유코,촐한피머,굴테] (forty five million and six hundred seventy eight thousand and nine hundred one) (사천오백육십칠만,팔천구백일) 56,789,012 yf,hpc,ntb [yunfoko,halpincumv,tenbv] [윤초코,할핀구머,텐버] (fifty six million and seven hundred eighty nine thousand and twelve) (오천육백칠십팔만,구천십이) 67,890,123 fh,pcn,tbs [fonhako,pilcunmv,telbvnsa] [촌하코,필군머,텔번사] (sixty seven million and eight hundred ninety thousand and one hundred twenty-three) (육천칠백팔십구만,백이십삼) 78,901,234 hp,cnt,bsd [hanpiko,cultemv,bvlsando] [한피코,굴테머,벌산도] (seventy eight million and nine hundred one thousand and two hundred thirty-four) (칠천팔백구십만,천이백삼십사) 89,012,345 pc,ntb,sdy [pincuko,tenbvmv,saldonyu] [핀구코,텐버머,살돈유] (eighty nine million and twelve thousand and three hundred forty-five) (팔천구백일만,이천삼백사십오) 90,123,456 cn,tbs,dyf [cunko,telbvnsamv,dolyunfo] [군코,텔번사머,돌윤초] (ninety million and one hundred twenty three thousand and four hundred fifty-six) (구천십이만,삼천사백오십육) 100,000,000 tnn,nnn,nnn [telko] [텔코] (hundred million) (억) 123,456,789 tbs,dyf,hpc [telbvnsako,dolyunfomv,halpincu] [텔번사코,돌윤초머,할핀구] (one hundred twenty three million and four hundred fifty six thousand and seven hundred eighty-nine) (일억,이천삼백사십오만,육천칠백팔십구) 234,567,890 bsd,yfh,pcn [bvlsandoko,yulfonhamv,pilcun] [벌산도코,율촌하머,필군] (two hundred thirty four million and five hundred sixty seven thousand and eight hundred ninety) (이억,삼천사백오십육만,칠천팔백구십) 345,678,901 sdy,fhp,cnt [saldonyuko,folhanpimv,culte] [살돈유코,촐한피머,굴테] (three hundred forty five million and six hundred seventy eight thousand and nine hundred one) (삼억,사천오백육십칠만,팔천구백일) 456,789,012 dyf,hpc,ntb [dolyunfoko,halpincumv,tenbv] [돌윤초코,할핀구머,텐버] (four hundred fifty six million and seven hundred eighty nine thousand and twelve) (사억,오천육백칠십팔만,구천십이) 500,600,700 ynn,fnn,hnn [yulko,folmv,hal] [율코,촐머,할] (five hundred million and six hundred thousand and seven hundred) (오억,육십만,칠백) 600,700,800 fnn,hnn,pnn [folko,halmv,pil] [촐코,할머,필] (six hundred million and seven hundred thousand and eight hundred) (육억,칠십만,팔백) 777,888,999 hhh,ppp,ccc [halhanhako,pilpinpimv,culcuncu] [할한하코,필핀피머,굴군구] (seven hundred seventy seven million and eight hundred eighty eight thousand and nine hundred ninety-nine) (칠억,칠천칠백팔십팔만,팔천구백구십구) 888,000,777 ppp,nnn,hhh [pilpinpiko,halhanha] [필핀피코,할한하] (eight hundred eighty eight million and seven hundred seventy-seven) (팔억,팔천팔백만,칠백칠십칠) 987,654,321 cph,fyd,sbt [culpinhako,folyundomv,salbvnte] [굴핀하코,촐윤도머,살번테] (nine hundred eighty seven million and six hundred fifty four thousand and three hundred twenty-one) (구억,팔천칠백육십오만,사천삼백이십일) * prektis : [1,000,000 ~ 999,999,999] (practice) : [ko ~ culcuncuko, culcuncumv, culcuncu] dinvl : (백만 ~ 구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구) [ ] : [1,000,000] t,nnn,nnn [ko] [코] (million) (백만) [ ] : [1,000,001] t,nnn,nnt [teko,te] [테코,테] (one million and one) (백만,일) 1,234,000 [ ] : [t,bsd,nnn] [teko,bvlsandomv] [테코,벌산도머] (one million and two hundred thirty four thousand) (백이십삼만,사천) 2,345,678 [ ] [b,sdy,fhp] [bvko,saldonyumv,folhanpi] [버코,살돈유머,촐한피] (two million and three hundred forty five thousand and six hundred seventy-eight) (이백삼십사만,오천육백칠십팔) 3,444,555 [ ] : [s,ddd,yyy] [sako,doldondomv,yulyunyu] [사코,돌돈도머,율윤유] (three million and four hundred forty four thousand and five hundred fifty-five) (삼백사십사만,사천오백오십오) 4,567,080 d,yfh,npn [ ] : [doko,yulfonhamv,pin] [도코,율촌하머,핀] (four million and five hundred sixty seven thousand and eighty) (사백오십육만,칠천팔십) 5,543,210 y,yds,btn [ ] : [yuko,yuldonsamv,bvlten] [유코,율돈사머,벌텐] (five million and five hundred forty three thousand and two hundred ten) (오백오십사만,삼천이백십) 6,789,123 f,hpc,tbs [ ] : [foko,halpincumv,telbvnsa] [초코,할핀구머,텔번사] (six million and seven hundred eighty nine thousand and one hundred twenty-three) (육백칠십팔만,구천백이십삼) [ ] : [7,654,320] h,fyd,sbn [hako,folyundomv,salbvn] [하코,촐윤도머,살번] (seven million and six hundred fifty four thousand and three hundred twenty) (칠백육십오만,사천삼백이십) [ ] : [8,901,234] p,cnt,bsd [piko,cultemv,bvlsando] [피코,굴테머,벌산도] (eight million and nine hundred one thousand and two hundred thirty-four) (팔백구십만,천이백삼십사) [ ] : [9,999,999] c,ccc,ccc [cuko,culcuncumv,culcuncu] [구코,굴군구머,굴군구] (nine million and nine hundred ninety nine thousand and nine hundred ninety nine) (구백구십구만,구천구백구십구) 10,000,000 [ ] : [tn,nnn,nnn] [tenko] [텐코] (ten million) (천만) 11,000,123 [ ] : [tt,nnn,tbs] [tenteko,telbvnsa] [텐테코,텔번사] (eleven million and one hundred twenty-three) (천백만,백이십삼) 22,222,222 [ ] : [bb,bbb,bbb] [bvnbvko,bvlbvnbvmv,bvlbvnbv] [번버코,벌번버머,벌번버] (twenty two million and two hundred twenty two thousand and two hundred twenty-two) (이천이백이십이만,이천이백이십이) 33,333,333 ss,sss,sss [ ] : [sansako,salsansamv,salsansa] [산사코,살산사머,살산사] (thirty three million and three hundred thirty three thousand and three hundred thirty-three) (삼천삼백삼십삼만,삼천삼백삼십삼) 34,567,890 sd,yfh,pcn [ ] : [sandoko,yulfonhamv,pilcun] [산도코,율촌하머,필군] (thirty four million and five hundred sixty seven thousand and eight hundred ninety) (삼천사백오십육만,칠천팔백구십) 45,678,901 dy,fhp,cnt [ ] : [donyuko,folhanpimv,culte] [돈유코,촐한피머,굴테] (forty five million and six hundred seventy eight thousand and nine hundred one) (사천오백육십칠만,팔천구백일) [ ] : [56,789,012] yf,hpc,ntb [yunfoko,halpincumv,tenbv] [윤초코,할핀구머,텐버] (fifty six million and seven hundred eighty nine thousand and twelve) (오천육백칠십팔만,구천십이) [ ] : [67,890,123] fh,pcn,tbs [fonhako,pilcunmv,telbvnsa] [촌하코,필군머,텔번사] (sixty seven million and eight hundred ninety thousand and one hundred twenty-three) (육천칠백팔십구만,백이십삼) [ ] : [78,901,234] hp,cnt,bsd [hanpiko,cultemv,bvlsando] [한피코,굴테머,벌산도] (seventy eight million and nine hundred one thousand and two hundred thirty-four) (칠천팔백구십만,천이백삼십사) 89,012,345 [ ] : [pc,ntb,sdy] [pincuko,tenbvmv,saldonyu] [핀구코,텐버머,살돈유] (eighty nine million and twelve thousand and three hundred forty-five) (팔천구백일만,이천삼백사십오) 90,123,456 [ ] : [cn,tbs,dyf] [cunko,telbvnsamv,dolyunfo] [군코,텔번사머,돌윤초] (ninety million and one hundred twenty three thousand and four hundred fifty-six) (구천십이만,삼천사백오십육) 100,000,000 [ ] : [tnn,nnn,nnn] [telko] [텔코] (hundred million) (억) 123,456,789 [ ] : [tbs,dyf,hpc] [telbvnsako,dolyunfomv,halpincu] [텔번사코,돌윤초머,할핀구] (one hundred twenty three million and four hundred fifty six thousand and seven hundred eighty-nine) (일억,이천삼백사십오만,육천칠백팔십구) 234,567,890 bsd,yfh,pcn [ ] : [bvlsandoko,yulfonhamv,pilcun] [벌산도코,율촌하머,필군] (two hundred thirty four million and five hundred sixty seven thousand and eight hundred ninety) (이억,삼천사백오십육만,칠천팔백구십) [ ] : [345,678,901] sdy,fhp,cnt [saldonyuko,folhanpimv,culte] [살돈유코,촐한피머,굴테] (three hundred forty five million and six hundred seventy eight thousand and nine hundred one) (삼억,사천오백육십칠만,팔천구백일) [ ] : [456,789,012] dyf,hpc,ntb [dolyunfoko,halpincumv,tenbv] [돌윤초코,할핀구머,텐버] (four hundred fifty six million and seven hundred eighty nine thousand and twelve) (사억,오천육백칠십팔만,구천십이) 500,600,700 [ ] : [ynn,fnn,hnn] [yulko,folmv,hal] [율코,촐머,할] (five hundred million and six hundred thousand and seven hundred) (오억,육십만,칠백) 600,700,800 fnn,hnn,pnn [ ] : [folko,halmv,pil] [촐코,할머,필] (six hundred million and seven hundred thousand and eight hundred) (육억,칠십만,팔백) 777,888,999 hhh,ppp,ccc [ ] : [halhanhako,pilpinpimv,culcuncu] [할한하코,필핀피머,굴군구] (seven hundred seventy seven million and eight hundred eighty eight thousand and nine hundred ninety-nine) (칠억,칠천칠백팔십팔만,팔천구백구십구) [ ] : [888,000,777] ppp,nnn,hhh [pilpinpiko,halhanha] [필핀피코,할한하] (eight hundred eighty eight million and seven hundred seventy-seven) (팔억,팔천팔백만,칠백칠십칠) [ ] : [987,654,321] cph,fyd,sbt [culpinhako,folyundomv,salbvnte] [굴핀하코,촐윤도머,살번테] (nine hundred eighty seven million and six hundred fifty four thousand and three hundred twenty-one) (구억,팔천칠백육십오만,사천삼백이십일)
trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000 ~ 999,999,999,999]
(dinal) : [ra ~ culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (십억 ~ 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn
[ra]
[라]
(billion)
(십억)

10,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn
[tenra]
[텐라]
(ten billion)
(백억)

100,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn
[telra]
[텔라]
(hundred billion)
(천억)

* prektis : [1,000,000,000 ~ 999,999,999,999]
(practice) : [ra ~ culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (십억 ~ 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000
[ ] : [t,nnn,nnn,nnn]
[ra]
[라]
(billion)
(십억)

10,000,000,000
[ ] : [tn,nnn,nnn,nnn]
[tenra]
[텐라]
(ten billion)
(백억)

100,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telra]
[텔라]
(hundred billion)
(천억)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999]
(dinal) : [zi ~ culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (조 ~ 구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn
[zi]
[지]
(trillion)
(조)

10,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzi]
[텐지]
(ten trillion)
(십조)

100,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzi]
[텔지]
(hundred trillion)
(백조)


* prektis : [1,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999]
(practice) : [zi ~ culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (조 ~ 구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [zi]
[지]
(trillion)
(조)

[ ] : [10,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzi]
[텐지]
(ten trillion)
(십조)

[ ] : [100,000,000,000,000]
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzi]
[텔지]
(hundred trillion)
(백조)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [wv ~ culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (천조 ~ 구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[wv]
[워]
(quadrillion)
(천조)

10,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenwv]
[텐워]
(ten quadrillion)
(경)

100,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telwv]
[텔워]
(hundred quadrillion)
(십경)

* prektis : [1,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999]
(practice) : [wv ~ culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (천조 ~ 구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000
[ ] : [t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[wv]
[워]
(quadrillion)
(천조)

10,000,000,000,000,000
[ ] : [tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[tenwv]
[텐워]
(ten quadrillion)
(경)

100,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telwv]
[텔워]
(hundred quadrillion)
(십경)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [mvg ~ culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (백경 ~ 구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[mvg]
[멍]
( ? )
(백경)

10,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvg]
[텐멍]
( ? )
(천경)

100,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telmvg]
[텔멍]
( ? )
(해)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [mvg ~ culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (백경 ~ 구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [mvg]
[멍]
( ? )
(백경)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvg]
[텐멍]
( ? )
(천경)

[ ] : [100,000,000,000,000,000,000]
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telmvg]
[텔멍]
( ? )
(해)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [kog ~ culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (십해 ~ 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[kog]
[콩]
( ? )
(십해)

10,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenkog]
[텐콩]
( ? )
(백해)

100,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telkog]
[텔콩]
( ? )
(천해)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [kog ~ culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (십해 ~ 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[kog]
[콩]
( ? )
(십해)

10,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[tenkog]
[텐콩]
( ? )
(백해)

100,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telkog]
[텔콩]
( ? )
(천해)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [rag ~ culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (자 ~ 구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[rag]
[랑]
( ? )
(자)

10,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenrag]
[텐랑]
( ? )
(십자)

100,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telrag]
[텔랑]
( ? )
(백자)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [rag ~ culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (자 ~ 구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [rag]
[랑]
( ? )
(자)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenrag]
[텐랑]
( ? )
(십자)

[ ] : [100,000,000,000,000,000,000,000,000]
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telrag]
[텔랑]
( ? )
(백자)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [zig ~ culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (천자 ~ 구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[zig]
[징]
( ? )
(천자)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzig]
[텐징]
( ? )
(양)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzig]
[텔징]
( ? )
(십양)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [zig ~ culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (천자 ~ 구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[zig]
[징]
( ? )
(천자)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzig]
[텐징]
(ten ?)
(양)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[telzig]
[텔징]
(hundred ?)
(십양)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [wvg ~ culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (백양 ~ 구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[wvg]
[웡]
( ? )
(백양)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenwvg]
[텐웡]
( ? )
(천양)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telwvg]
[텔웡]
( ? )
(구)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [wvg ~ culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (백양 ~ 구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [wvg]
[웡]
( ? )
(백양)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenwvg]
[텐웡]
(ten ?)
(천양)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[telwvg]
[텔웡]
(hundred ?)
(구)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [mvn ~ culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (십구 ~ 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[mvn]
[먼]
( ? )
(십구)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvn]
[텐먼]
( ? )
(백구)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telmvn]
[텔먼]
( ? )
(천구)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [mvn ~ culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (십구 ~ 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [mvn]
[먼]
( ? )
(십구)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvn]
[텐먼]
( ? )
(백구)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[telmvn]
[텔먼]
( ? )
(천구)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [kon ~ culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (간 ~ 구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[kon]
[콘]
( ? )
(간)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenkon]
[텐콘]
( ? )
(십간)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telkon]
[텔콘]
( ? )
(백간)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [kon ~ culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (간 ~ 구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [kon]
[콘]
( ? )
(간)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenkon]
[텐콘]
( ? )
(십간)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
[ ] : [tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn]
[telkon]
[텔콘]
( ? )
(백간)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [ran ~ culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag culcuncukog,, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (천간 ~ 구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ran]
[란]
( ? )
(천간)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenran]
[텐란]
( ? )
(정)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telran]
[텔란]
( ? )
(십정)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [ran ~ culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (천간 ~ 구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [ran]
[란]
( ? )
(천간)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenran]
[텐란]
( ? )
(정)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telran]
[텔란]
( ? )
(십정)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [zin ~ culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (백정 ~ 구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[zin]
[진]
( ? )
(백정)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzin]
[텐진]
( ? )
(천정)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzin]
[텔진]
( ? )
(재)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [zin ~ culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (백정 ~ 구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [zin]
[진]
( ? )
(백정)

[ ] : [10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000]
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzin]
[텐진]
( ? )
(천정)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telzin]
[텔진]
( ? )
(재)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [wvn ~ culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (십재 ~ 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[wvn]
[원]
( ? )
(십재)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenwvn]
[텐원]
( ? )
(백재)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telwvn]
[텔원]
(?)
(천재)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [wvn ~ culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (십재 ~ 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [wvn]
[원]
( ? )
(십재)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenwvn]
[텐원]
( ? )
(백재)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telwvn]
[텔원]
( ? )
(천재)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [mvl ~ culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (극 ~ 구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[mvl]
[멀]
( ? )
(극)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvl]
[텐멀]
( ? )
(십극)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telmvl]
[텔멀]
( ? )
(백극)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [mvl ~ culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (극 ~ 구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [mvl]
[멀]
( ? )
(극)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenmvl]
[텐멀]
( ? )
(십극)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telmvl]
[텔멀]
( ? )
(백극)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [kol ~ culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (천극 ~ 구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[kol]
[콜]
( ? )
(천극)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenkol]
[텐콜]
( ? )
(항하사)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telkol]
[텔콜]
( ? )
(십항하사)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [kol ~ culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (천극 ~ 구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [kol]
[콜]
( ? )
(천극)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenkol]
[텐콜]
( ? )
(항하사)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telkol]
[텔콜]
( ? )
(십항하사)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [ral ~ culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (백항하사 ~ 구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ral]
[랄]
( ? )
(백항하사)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenral]
[텐랄]
( ? )
(천항하사)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telral]
[텔랄]
( ? )
(아승기)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [ral ~ culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (백항하사 ~ 구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [ral]
[랄]
( ? )
(백항하사)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenral]
[텐랄]
( ? )
(천항하사)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telral]
[텔랄]
( ? )
(아승기)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [zil ~ culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (십아승기 ~ 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[zil]
[질]
( ? )
(십아승기)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzil]
[텐질]
( ? )
(백아승기)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzil]
[텔질]
( ? )
(천아승기)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [zil ~ culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (십아승기 ~ 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [zil]
[질]
( ? )
(십아승기)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenzil]
[텐질]
( ? )
(백아승기)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telzil]
[텔질]
( ? )
(천아승기)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [wvl ~ culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (나유타 ~ 구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[wvl]
[월]
( ? )
(나유타)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenwvl]
[텐월]
( ? )
(십나유타)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telwvl]
[텔월]
( ? )
(백나유타)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [wvl ~ culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (나유타 ~ 구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [wvl]
[월]
( ? )
(나유타)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenwvl]
[텐월]
( ? )
(십나유타)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telwvl]
[텔월]
( ? )
(백나유타)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [mvm ~ culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (천나유타 ~ 구십구불가사의, 구천구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[mvm]
[멈]
( ? )
(천나유타)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenmvm]
[텐멈]
( ? )
(불가사의)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telmvm]
[텔멈]
( ? )
(십불가사의)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [mvm ~ culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (천나유타 ~ 구십구불가사의, 구천구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [mvm]
[멈]
( ? )
(천나유타)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenmvm]
[텐멈]
( ? )
(불가사의)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telmvm]
[텔멈]
( ? )
(십불가사의)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [kom ~ culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
기수 : (백불가사의 ~ 만가사의, 구천구백구십구불가사의, 구천구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[kom]
[콤]
( ? )
(백불가사의)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenkom]
[텐콤]
( ? )
(천불가사의)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telkom]
[텔콤]
( ? )
(무량대수)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [kom ~ culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]
dinvl : (백불가사의 ~ 만가사의, 구천구백구십구불가사의, 구천구백구십구나유타, 구천구백구십구아승기, 구천구백구십구항하사, 구천구백구십구극, 구천구백구십구재, 구천구백구십구정, 구천구백구십구간, 구천구백구십구구, 구천구백구십구양, 구천구백구십구자, 구천구백구십구해, 구천구백구십구경, 구천구백구십구조, 구천구백구십구억, 구천구백구십구만, 구천구백구십구)

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [kom]
[콤]
( ? )
(백불가사의)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenkom]
[텐콤]
( ? )
(천불가사의)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telkom]
[텔콤]
( ? )
(무량대수)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [ram ~ culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ram]
[람]
(십무량대수)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenram]
[텐람]
(백무량대수)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telram]
[텔람]
(천무량대수)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [ram ~ culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [ram]
[람]
(십무량대수)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenram]
[텐람]
(백무량대수)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telram]
[텔람]
(천무량대수)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [zim ~ culcuncuzim, culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[zim]
[짐]
(겁)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[tenzim]
[텐짐]
(십겁)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telzim]
[텔짐]
(백겁)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [zim ~ culcuncuzim, culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [zim]
[짐]
(겁)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenzim]
[텐짐]
(십겁)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telzim]
[텔짐]
(백겁)


trains_up.gif wvldbod

dinvl
* dinvl : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(dinal) : [wvm ~ culcuncuwvm, culcuncuzim, culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[wvm]
[웜]
(천겁)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
(tenwvm)
[텐웜]
(훈공)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[telwvm]
[텔웜]
(십훈공)


1,∞
t,∞
[endris nvmbv]
(endless number)
(무한대수)


* prektis : [1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 ~ 999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999,999]
(practice) : [wvm ~ culcuncuwvm, culcuncuzim, culcuncuram, culcuncukom, culcuncumvm, culcuncuwvl, culcuncuzil, culcuncural, culcuncukol, culcuncumvl, culcuncuwvn, culcuncuzin, culcuncuran, culcuncukon, culcuncumvn, culcuncuwvg, culcuncuzig, culcuncurag, culcuncukog, culcuncumvg, culcuncuwv, culcuncuzi, culcuncura, culcuncuko, culcuncumv, culcuncu]

1,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
t,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [wvm]
[웜]
(천겁)

10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [tenwvm]
[텐웜]
(훈공)

100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000
tnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn,nnn
[ ] : [telwvm]
[텔웜]
(십훈공)


trains_up.gif wvldbod